0863043

Všeobecné obchodní podmínky

IČ:25521446, se sídlem Krakovská 1346/15, 110 00, Praha Nové Město

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Ustanovení obchodních podmínek upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavřené mezi společností ROKOSPOL a.s., se sídlem Krakovská 1346/15, 110 00 Praha 1 , IČO: 25521446, DIČ: CZ25521446, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16880 jako prodávajícím  na straně jedné a kupujícím  na straně druhé. 

Prodávající je provozovatelem  internetového obchodu www.natri.to (dále také e-shop") a za účelem dodání zboží a poskytování služeb kupujícím jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti.

Kupujícím (zákazníkem) je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná, jakož i osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li v objednávce  Kupující  své identifikační číslo, platí pro něj ustanovení obchodních podmínek pro podnikatele.

Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, tj. zákonem č. 89/2012 Sb.v platném a účinném znění,  dále a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochran spotřebitele v platném a účinném znění.

Je-li kupujícím podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném a účinném znění. 

II. KUPNÍ SMLOUVA

Vystavení zboží na internetových stránkách e-shopu má pouze informativní charakter a tudíž není závaznou nabídkou. Obrázky zobrazené u jednotlivých položek zboží jsou ilustrační. Za závaznou nabídku se považuje pouze odeslaná objednávka kupujícího. Okamžikem odeslání objednávky zboží dochází k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím kupujícímu na e-mail. 

Kupující je oprávněn odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, dokud nedojde k odeslání objednaného zboží ze strany prodávajícího,

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou je předem vyloučeno.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jakož i případně odstoupit od smlouvy, pokud  se zboží již nevyrábí nebo nedodává.

Pokud prodávající poskytne  kupujícímu dárek zdarma, příslušná spotřebitelská práva se neuplatní a kupující současně bere na vědomí, že tímto nedochází k uzavření kupní smlouvy.

III. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího  ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník ( zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 ).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, má ujednané vlastnosti, jakost a množství, hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí a vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů. Kupující bere na vědomí, že ustanovení uvedená v tomto odstavci se nepoužijí u zboží zlevněného pro jeho vadu.

Spotřebitel může u spotřebního zboží uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik oznámení vady (reklamace) prodávajícímu.

IV. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Na kupujícím zakoupené zboží se vztahuje záruční doba, po kterou je možné uplatnit u prodávajícího vady zboží. Kupující prokazuje zakoupení zboží v e-shopu dokladem o koupi (faktura, dodací list, apod.). Kupující proto bere na vědomí, že pro tyto účely je nutné tento doklad o koupi po dobu trvání záruční doby uschoval.

Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu ihned po jeho převzetí, tj. po předání zboží příslušným dopravcem  kupujícímu, případně při osobním  převzetí zboží v prodejně.

Kupující bere na vědomí, že pokud bude doručena zásilka poškozená, uvede tuto skutečnost do kupující do protokolu vady odůvodňující nepřevzetí zásilky

Kupující o vadách zboží vyrozumí prodávajícího prostřednictvím elektronického formuláře nebo emailem na adresu eshop@rokospol.cz , uvede konkrétně, v čem spatřuje vady zboží, případně jak se vada  projevuje. Kupující rovněž uvede nárok, který v důsledku reklamace vady uplatňuje.

Kupující může v návaznosti na výskyt vady požadovat dodání chybějícího zboží, opravu zboží,  přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo odstoupení od smlouvy.

K reklamaci kupující předloží fakturu (dodací list) a doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

Prodávající vyřídí reklamaci spotřebitele v zákonné lhůtě, nejpozději do 30 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet okamžikem uplatnění reklamace, přičemž běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, kdy je k vyřízení reklamace nezbytná součinnost kupujícího (např. dodání reklamovaného zboží, či podkladů potřebných pro vyřízení reklamace apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Při výskytu neodstranitelné vady bránící řádnému užívání zakoupeného zboží jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo může odstoupit od smlouvy. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli se považuje za důvod uplatnění práv z vadného plnění jako v případě neodstranitelné vady). Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V. POUČENÍ O PRÁVU SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Je-li kupní smlouva sjednána prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží spotřebitelem, nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem). Pokud je předmětem kupní smlouvy (v rámci jedné objednávky) dodání více druhů zboží nebo několika jeho částí, běží tato lhůta ode dne následujícího pod dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží nebo dodávku poslední jeho části. 

Za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy povinen informovat prodávajícího prostřednictvím dopisu nebo formuláře na odstoupení od smlouvy, který je součástí Obchodních podmínek a zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adresu eshop@rokospol. Kupující současně přiloží kopii dokladu o koupi zboží (postačí uvést i číslo objednávky nebo faktury). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím 14 denní lhůty.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, peněžní plnění (kupní cenu), které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvolenému způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající bezhotovostní platební styk, vrácení platby spotřebiteli proběhne bezhotovostním převodem na číslo bankovního účtu, které uvede spotřebitel. Prodávající je oprávněn započíst na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní plnění kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve. Spotřebitel zašle zboží prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, bude takové jednání kupujícího chápáno jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů náleží pouze koncovým spotřebitelům, nikoli osobám, které uzavřeli kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (podnikatelé). Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku.

Právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Rozhodne-li se spotřebitel uplatnit právo odstoupit od smlouvy podle předchozí věty, musí prodávajícímu do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Není-li to již možné (bylo-li zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Je-li vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit právo na náhradu škody a tuto započíst s kupní cenou, která má být kupujícímu vrácena. Prodávající vzniklou škodu spotřebiteli prokáže.

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Spotřebitel si může zboží vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba zohlednit náklady, které mohou prodávajícímu v souvislosti s uvedením zboží do původního stavu vzniknout, a které mohou být požadovány k úhradě. Kupující může těmto nákladům předejít, uvede-li sám zboží do původního stavu (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.). Každý případ odstoupení od smlouvy je posuzován individuálně.

 Formulář pro odstoupení od smlouvy:

WORD, PDF

VI. VAŠE OCHRANA

Během naší spolupráce za účelem koupě zboží se snažíme plně chránit Vaše soukromí,  potřebujeme však znát některé nutné údaje, které důsledně  chráníme před jakýmkoliv zneužitím, jsou ukládány v zabezpečené databází a nepřístupné třetím osobám.

Jedná se zejména o požadované (povinné) údaje uvedené v registračním formuláři, údaje o naší spolupráci (informace o Vaší objednávce v e-shopu nutné pro dodání zboží, vyřízení reklamace či vrácení zboží), využití dat  ostatními partnery zajišťující platební styk a dopravu,

Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení na uvedené kontaktní údaje. Kupující může zasílání obchodních sdělení kdykoliv zrušit. 

Používáním e-shopu, resp. odesláním objednávky na zboží vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich objednávkách.

VII. DALŠÍ INFORMACE K NÁKUPU

Nepřevezme-li kupující zásilku, bude prodávající považovat zásilku za odmítnutou. V tomto případě může prodávající požadovat úhradu nákladů za  zmařenou přepravu objednaného zboží.

Platební podmínky:  

 

Dobírka

Hotově v případě převzetí zboží na našem prodejním středisku

Bezhotovostním převodem na bankovní účet

 

Doprava a poštovné

Zásilky jsou zasílány prostřednictvím těchto dopravních společností : PPL a DHL na dodací adresu kupujícího. Ke kupní ceně zboží je účtováno poštovné a balné dle aktuálního tarifu

 

Zboží skladem obvykle expedujeme následující pracovní den, přičemž u  každého zboží je v eshopu uvedena jeho aktuální dostupnost. 

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a  s reklamačním řádem, a že s těmito souhlasí. 

Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi prodávajícího pro potřeby e-shopu. Souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat. Osobní údaje kupujících jsou prodávajícím chráněny proti zneužití a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou partnerů prodávajícího zajišťujících platební styk a dopravu zboží. Těmto subjektům jsou však osobní údaje kupujících předávány pouze v rozsahu nutném pro doručení zboží. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) v platném a účinném znění. Kupující tímto dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Za účelem ověření Vaši spokojenosti s koupí zboží v e-shopu  Vám zasíláme  prostřednictvím  emailu    na základě našeho oprávněného zájmu dotazník spokojenosti. Tuto službu můžete vždy jednoduše u prodávajícího odmítnout.

Je-li kupujícím podnikatel, vztahují se na smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím některá odlišná ustanovení,

Není-li v záručních podmínkách výrobce uvedeno jinak, platí záruční doba v délce trvání 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

Zakoupené zboží není možné vrátit bez udání důvodu.

V případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu dopravného.

IX. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, a postupovat podle pravidel uvedených na webových stránkách www.coi.cz, kde lze mimo jiné nalézt více informací o mimosoudním řešení sporů.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne    6.1. 2020


 

Copyright © 2023 ROKO.   Všechna práva vyhrazena.   webDesign Studio 9