2203043

Sanace betonu

Sanace betonu a železobetonu

Významnou součástí rekonstrukcí stávajících objektů je sanace betonových a železobetonových konstrukcí. Jejich stav většinou rozhoduje o celkové životnosti stavby.

Příčiny poruch betonu

 • vliv vzdušné vlhkosti, oxidu uhličitého, oxidu siřičitého a oxidů dusíku na beton a následná koroze výztuže
 • působení chemicky agresivních látek jako např. posypových solí
 • mechanické namáhání betonových konstrukcí
 • zamrznutí vody ve spárách a trhlinách vedoucí k dalším destrukčním procesům konstrukce
 • nevhodně zvolený druh betonu, popř. technologicky nesprávně provedená stavba
Často se stává, že tyto příčiny poruch působí souběžně. Úspěšná sanace betonové nebo železobetonové konstrukce závisí na správné volbě použitých materiálů s ohledem na to, k jakému účelu bude stavba dále sloužit. Rekonstrukce takových staveb je častým příkladem využití materiálů z oboru stavební chemie.
 
Firma ROKOSPOL a.s. vyrábí ucelený sanační systém splňující nejpřísnější požadavky moderního stavitelství:
 
 • snadná zpracovatelnost
 • výborná přídržnost k původnímu betonu a výztuži
 • výborná vzájemná přídržnost jednotlivých vrstev
 • zrání jednotlivých vrstev bez vzniku trhlin
 • velmi nízká nasákavost, odolnost vůči difuzi vodních par a plynů s agresivními účinky vůči betonu (oxid uhličitý, oxid siřičitý, oxidy dusíku)
 • součinitel teplotní roztažnosti sanačních materiálů blízký betonu

 Skladba sanačního systému

ROKOARMAFER

Dvousložková tekutá malta světle zelené barvy, složená z cementového pojiva, disperze polymerů, plniv, aditiv a inhibitorů koroze. Používá se k nátěrům obnažené výztužné oceli k zabránění vzniku koroze. Zároveň slouží jako spojovací můstek zajišťující vysokou přilnavost mezi výztuží a sanační maltou.

ROKOGROUT TIX  (ROKOGROUT TIX 6,5)

 • pro opravy konstrukcí s mimořádným dynamickým zatížením, opravy velkých nerovností

Jednosložková tixotropní malta pro sanace betonových konstrukcí. Je to šedá sypká směs písků, cementů, vybraných organických přísad a vláken. Smícháním s vodou se získá lehce zpracovatelná tixotropní směs, která má vysokou přilnavost k podkladům a rychlý průběh tvrdnutí a zrání.

Použití

 • opravy povrchů, které jsou vystaveny vysokému mechanickému namáhání (nájezdové rampy, kanály, průmyslové podlahy)
 • výplně pevných spár např. mezi prefabrikáty
 • vyrovnání povrchových defektů betonu
 • opravy poškozených míst betonových prvků (hrany balkonů, rohy sloupů a pilířů)

ROKOFIN - opravy malých nerovností do 4mm

Dvousložková cementová malta pro finální sanace betonových konstrukcí. Složka A je šedá sypká směs písků, cementů a vybraných organických přísad. Smícháním se složkou B se získá lehce zpracovatelná jemná malta, která má vynikající přilnavost k podkladům a rychlý průběh tvrdnutí a zrání.

ROKOBETON ELASTOCOLOR

Jednosložková barva na bázi akrylátových pryskyřic ve vodném roztoku. Po vyzrání vytváří elastickou paropropustnou vrstvu, odolnou vůči působení vody, posypových solí a agresivních plynů. Používá se k nátěrům betonových pohledových ploch, vystavených dynamickému namáhání. Není určena pro mechanicky zatěžované povrchy. Při nanášení na nesoudržný a silně savý materiál je vhodné podklad napenetrovat primerem ROKOLATEX PLUS (povrchová penetrace na nový podklad) nebo ROKOGRUND PROFI (hloubková penetrace na zvětralý nesoudržný podklad).


Při opravách betonových konstrukcí lze dále využít následující materiály:

ROKOREPCEM

Jednosložková směs pro fixování kotvících úchytek, otvorových výplní a jiných předmětů do předem připravených kapes (otvorů) v betonu, cihelné zdi, kde je požadavek na extrémní nárůst pevnosti ukotvení. Je to šedá sypká směs písků, cementů a vybraných organických přísad.

Smícháním s vodou se získá lehce zpracovatelná  směs, která má vysokou přilnavost k podkladům a velmi rychlý průběh tvrdnutí a zrání. Vysoká pevnost už po 3 hodinách tuhnutí a to jak v tlaku, tak v ohybu. Téměř nulové smrštění při tuhnutí a zrání, vodonepropustnost, vodoodpudivost a odolnost vůči cyklům mráz a tání.

Použití

 • osazování kanalizačních mříží
 • konzol, závěsů, podpěr potrubí (tepelné, vodovodní, kanalizační, vzduchotechnické rozvody)
 • osazení rámů otvorových výplní, zejména kovových
 • fixace elektroinstalačních dílů)
 • podklad pro vyrovnání potrubí
 • těsnění hrdel a napojení betonových potrubí, kanálů, jímek
 • ucpávání menších průsaků vody ve sklepech a výtahových šachtách
 • oprava betonových schodů

ROKOLIQUID R (ROKOLIQUID RW pro aplikaci při teplotách pod bodem mrazu)

Jednosložková směs, po smíchání s vodou, je určena ke kotvení různých kovových prvků. Je to šedá sypká směs písků, cementů a vybraných organických přísad včetně aditiv pro expanzi hmoty v průběhu tuhnutí a zrání. Smícháním s vodou se získá lehce zpracovatelná, tekutá směs, připravená k lití do otvorů. Vysoká pevnost už po 24 hodinách tuhnutí a to jak v tlaku, tak v ohybu. Téměř nulové smrštění při tuhnutí a zrání, výborná vodovzdornost, přídržnost k oceli a betonu, po vytvrzení má vlastnosti podobné vysokopevnostním betonům.

ROKOEPOFIX

Dvoukomponentní bezrozpouštědlová tixotropní kotvící a těsnící hmota na bázi vysoce hodnotných epoxidových pryskyřic, tužidel a plniv. V oblasti sanací betonových ploch je předností tohoto výrobku především způsob aplikace. Vyrábí se v 380 ml kartuši a pomocí aplikační pistole a 20 cm dlouhé směšovací trysky lze komfortně a úspěšně aplikovat tento materiál do těžko přístupných hlubokých trhlin a tím vytvářet účinné spojení betonových nebo železobetonových dílů.

Pomocí ROKOEPOFIXu můžete vytvořit extrémně pevný spoj kovového prvku a betonu může sloužit jak k upevnění uvolněných železných armatur, tak k ukotvení nového kovového prvku. V případě trhlin rozsáhlejšího charakteru je třeba postupovat technikou šítí trhliny (hypertextový odkaz).
     
Další významnou vlastností výrobku ROKOEPOFIX je výborná chemická odolnost (vhodné i pro opravy jímek a nádrží vystavených přímému působení agresivních chemických látek), krátkodobě odolává vysokým teplotám (krátkodobě do 220°C, trvale do 80°C), po vytvrzení se nesmršťuje. Není určen k vytvoření pružného spoje.

ROKOPOX STOPPER

Dvoukomponentní bezrozpouštědlový tixotropní tmel na bázi vybraných epoxidových pryskyřic, tužidel, plniv a aditiv. Nestékající, má výbornou přilnavost a lepivost k podkladu, vysokou pevnost ve vytvrzeném stavu, odolný nárazu, krátkodobě i proti vysokým teplotám, má dobrou chemickou odolnost a přilnavost k matně vlhkým podkladům.
           
Využití tohoto výrobku je především při opravách betonových nádrží, jímek, skruží, potrubí, čističek - k vyrovnání nerovností betonového povrchu a k vytvoření chemicky odolné vrstvy k ochraně betonu před nepříznivým působením agresivních kapalin.

ROKOPOX OIL  (ROKOPOX FAT - více odolnější varianta)

Dvoukomponentní nízkoviskózní bezrozpouštědlová barva na bázi modifikovaných epoxidových pryskyřic, tužidel, plniv a aditiv. Nestékající, má výbornou přilnavost a lepivost k podkladu, vysokou pevnost ve vytvrzeném stavu, odolný nárazu, krátkodobě i proti vysokým teplotám, má zvýšenou chemickou odolnost k olejům. Je nepropustný pro kapaliny. Přilne ke většině stavebních materiálů. Odolává olejům, olejovým emulzím, pohonným látkám, běžným přípravkům pro průmyslové čištění a dezinfekci, chloridu sodnému.. Teplotní odolnost - krátkodobě do 220°C, trvale vlhkému teplu do 80°C a suchému horku do 120°C.
           
Využití tohoto výrobku je především při opravách betonových nádrží, jímek, skruží, potrubí, čističek - k vytvoření chemicky odolné vrstvy k ochraně betonu před nepříznivým působením agresivních kapalin.

Postup provádění sanace betonu a železobetonu

 • Příprava podkladu

Všechny narušené nesoudržné části betonu musí být odstraněny. Podklad musí být soudržný, celistvě pevný. Nejlépe je ho otryskat nebo vyčistit vysokotlakým vodním paprskem. Podklad musí být dostatečně drsný, s nerovnostmi min. 5 mm. Z podkladu musí být odstraněn veškerý prach, nečistoty, mastnoty a nátěry.

Výztuž musí být obnažena, pro zajištění dokonalého nátěru ochranným prostředkem se doporučuje výztuž obnažit do hloubky min. 20 mm pod její spodní líc. Při obnažování výztuže nesmí dojít k narušení statiky sanované konstrukce, je nutno je provádět po úsecích. Také z výztuže musí být odstraněn veškerý prach, nečistoty, mastnoty, nátěry a rez.

Nejlépe je výztuž otryskat abrazivem. Pokud není k dispozici zařízení k otryskání, je nutné použít ocelový kartáč a špachtli a v obou případech očistit materiál až na čistý kov. Stejně musí být upravena pomocná nebo náhradní výztuž. Nesmí se nechat ocelovou výztuž po očištění delší dobu bez nátěru je nutné ihned provést ochranný nátěr prostředkem ROKOARMAFER (viz. bod 2).

 • Ošetření výztuže
ROKOARMAFER připravený dle Údajového listu má podobu tekuté světle zelené malty. Nanáší se ve dvou vrstvách štětcem na připravenou výztuž. První nátěr zasychá při normální teplotě asi 1,5 až 2 hodiny. Druhá vrstva se nesmí aplikovat za déle než 24 hodin. Barva na výztuž musí být nanesena rovnoměrně.
 
Tloušťka obou vrstev po zaschnutí má být alespoň 1,5 až 2 mm. ROKOARMAFER lze použít i jako spojovací můstek pro nanášení sanačních a jiných malt jako např. ROKOGROUT TIX, a proto není na závadu nátěr okolí výztuže. Sanační maltu je ale potom nutné aplikovat až po 4 až 5 hodinách po nanesení ROKOARMAFERu. Aplikaci ROKOARMAFERu je nutné provádět v rozmezí okolní teploty +15 až +25°C. Při natírání na přímém slunci se zkracuje doba zpracovatelnosti směsi.
 • Reprofilace
ROKOGROUT TIX se připraví dle postupu v Údajovém listu. Před jeho aplikací je nutno podklad vydatně provlhčit, přebytečnou (stojící) vodu nutno odstranit. Složení směsi umožňuje kompenzaci vzniku smršťovacích trhlin při zrání. Nanáší se zednickou lžící, nebo ocelovou stěrkou. V případě vrstvy silnější než 20mm je nutno toto rozpínání směsi omezit ocelovou výztuží (výztužnou sítí), nebo bedněním. Ocelová výztuž (výztužná síť) musí mít výsledné krytí min. 10mm.
 
Vrstvy s tloušťkou do 20mm je možno provádět bez výztuže nebo bednění, pokud je podklad dostatečně zdrsněný. Tloušťka jedné vrstvy může být max. 30 až 35mm. Další vrstvu je nutno nanášet nejpozději do 4 hodin po provedení první vrstvy. Nepoužívat ROKOGROUT TIX na hladké povrchy s nerovnostmi menšími než 5 mm. Za velmi teplého počasí nevystavovat ROKOGROUT TIX přímému slunci a používat studenou záměsovou vodu. Při práci v extrémně horkém nebo větrném počasí je vhodné během prvních 24 hodin povrch ROKOGROUTu TIX lehce vlhčit.
 • Vyhlazení povrchu
Povrch podkladu musí být vyzrálý. ROKOFIN se nanáší nejdříve za 24 h po reprofilaci výrobkem ROKOGROUT TIX (optimálně po 72 hod.). Povrch podkladu musí být zbaven prachu, nečistot a před nanášením ROKOFINu důkladně provlhčen vodou. Dle postupu v Údajovém listu připravíme k použití dvousložkový produkt ROKOFIN. Je to jemná, snadno zpracovatelná malta.
Nanáší se hladkou ocelovou stěrkou. Maximální tloušťka vrstvy je 3 až 4 mm.
 
Po nanesení malty ROKOFIN je možno provést konečné zahlazení povrchu hladkou ocelovou stěrkou nebo molitanovým hladítkem po několika minutách. Nepoužívejte ROKOFIN na povrchy s nerovnostmi většími než 4mm. Za velmi teplého počasí nevystavovat ROKOFIN přímému slunci. Při práci v extrémně horkém nebo větrném počasí je vhodné během prvních 24 hodin povrch ROKOFINu lehce vlhčit a přikrývat fólií. V čerstvém stavu je třeba jej chránit před deštěm. Teplota ovzduší při aplikaci nesmí klesnout pod 8°C.
 • Finální ochrana povrchu a barevné řešení

Podklad musí být dostatečně vyzrálý, zbaven prachu a nečistot, suchý. Drobné vlasové trhlinky nejsou na závadu. Takto připravený povrch napenetrujeme přípravkem ROKOLATEX PLUS (lépe ROKOGRUND PROFI, pro silně zvětralé povrchy HYDROIN). Penetrace z důvodu sjednocení nasákavosti podkladu je důležitá také na místech, kde při opravě betonové konstrukce byli použity materiály ROKOREPCEM, ROKOLIQUID R (RW) např. dodatečná montáž různých prvků. Místa, ošetřená výrobkem ROKOEPOFIX nepenetrujte, ale nutno povrch zdrsnit hrubým smirkovým papírem (např. P80).

Po cca 8 hodinách (dle teploty ovzduší, zasychání) po penetraci připravíme dle instrukcí v Údajovém listě přípravek ROKOBETON ELASTOCOLOR  a může být proveden nátěr. Nanáší se štětcem, válečkem nebo vysokotlakým stříkacím zařízením ve dvou vrstvách po 24 hodinách. Doba zasychání se může zkrátit při vyšších teplotách a nižší relativní vlhkosti vzduchu. Pak je možné provést oba pracovní kroky i v průběhu jedné pracovní směny. Při nanášení vysokotlakým stříkacím zařízením je vhodné první vrstvu provést štětcem nebo válečkem.

Postup sanace betonových (železobetonových) jímek, čističek a jiných nádrží, vystavených působením tlakové vody a agresivních látek.

Obtížně přístupné trhliny opravujeme fixačním prostředkem ROKOEPOFIX.

Takto připravený povrch (ROKOGROUTem TIX nebo ROKOFINem) je nutno před dalším postupem navlhčit. Dle instrukcí v Údajovém listu připravíme hydroizolační flexibilní maltu ROKOCEM DICHT FLEX. Nanáší se štětkou nebo stěrkou. Při nanášení stěrkou doporučujeme první nátěr provést štětkou hlavně v komplikovaných místech (rohy, kouty, hrany). Po zaschnutí (5 až 24h) se nanáší stěrkou v tloušťce 2 až 4mm. Při vhodném naředění je možno ROKOCEM DICHT FLEX stříkat i vysokotlakým zařízením.

Povrch necháme min. 24 hodin vyzrát. Doporučujeme zkontrolovat zbytkovou vlhkost, ta by neměla být vyšší jak 4% hm. Napenetrujeme přípravkem ROKOFLOOR G. Finální vrstvou bude nátěr ROKOPOX OIL (FAT). Po přípravě směsi dvou složek dle Údajového listu nanášíme ROKOPOX OIL (FAT) štětkou nebo válečkem. Doba vytvrzení je cca 90 min. Tím je povrch dokončen.

Pokud povrch betonové nádrže (trubek, skruží) obsahuje pouze výtluky a nerovnosti drobnějšího charakteru, nebo pokud chceme pouze vytvořit hladký, chemicky odolný ochranný povrch na neporušeném betonovém dílu, aplikujeme přímo na betonový povrch tmel ROKOPOX STOPPER (nanáší se špachtlí, popř. kovových hladítkem, příprava dle Údajového listu). Tmel ROKOPOX STOPPER má také výborné utěsňovací schopnosti.

Takto vyrobený povrch může být konečnou podobou, nebo pro zvýšení estetického vzhledu a tloušťky chemicky odolné vrstvy, může být ještě opatřen nátěrem ROKOPOX OIL (FAT). Doba vytvrzení je cca 90 min. 

Pozn. Výrobek ROKOCEM DICHT FLEX může být nahrazen výrobkem ROKOCEM DICHT (v případě že konstrukce není dynamicky namáhána), nebo výrobkem ROKOVODOFLEX (naopak pro extrémně namáhané konstrukce. Nelze použít jako finální povrch - je potřeba ho opatřit vrstvou cementové stěrky ROKOFIN nebo opatřit keramickou dlažbou, lepenou flexibilním hydroizolačním lepidlem ROKOFROSTFLEX 2K).

Rekonstrukce panelových domů a balkonů

Rekonstrukce panelových domů z hlediska využití materiálů firmy ROKOSPOL lze rozdělit na 2 základní oblasti:

 • oprava nosných částí stavby zde je možno k opravě železobetonové konstrukce panelů použít kompletní výše popsaný sanační systém
 • rekonstrukce pochůzných ploch balkonů, hydroizolace

Veškeré původní nesoudržné části povrchu balkonu musí být odstraněny. Hrubé výtluky opravíme maltou ROKOGROUT TIX. Necháme 24 hodin vyzrát. Odstraníme mechanické nečistoty a provedeme penetraci podkladu prostředkem ROKOGRUND PROFI (1 vrstva, nanáší se štětkou, válečkem, stříkáním, ředí se 1:1 až 1:10 s vodou, čím je podklad méně soudržný, tím méně ředit vodou).

Po uplynutí doby cca 8 hodin, kdy bude penetrační nátěr proschlý, aplikujeme hydroizolační flexibilní stěrku ROKOVODOFLEX 2K - dvousložková, příprava dle Údajového listu, vyniká výbornou chemickou odolností vůči solím a jiným agresivním látkám, je elastická i při nízkých teplotách, nanáší se stěrkou, v jedné vrstvě nenanášejte vrstvu silnější než 2 mm, další vrstvy nanášejte až po vytvrdnutí tj. asi po 4-5h. Z důvodu dodržení minimální tloušťky hydroizolační stěrky doporučujeme do první vrstvy zapracovat síťovinu (perlinku) 4x4 mm.

Do koutů (přechod podlaha-stěna) je nutno zapracovat přechodovou flexibilní pásku (DICHTBAND). Po nanesení druhé a další vrstvy je vhodné povrch uhladit po zavadnutí ocelovým hladítkem. Takto vytvořený povrch je za běžných podmínek dokonale vyzrálý po 5 dnech.

Velmi estetickým a kvalitním řešením pochůzné plochy balkonu bývá keramická dlažba. Na takto připravený, vyzrálý povrch je možné lepit keramickou dlažbu flexibilním dvousložkovým lepidlem ROKOFROSTFLEX 2K. Vyznačuje se vysokou odolností vůči dynamickému namáhání povrchu a rychlým tvrdnutím. Nanáší se vhodnou zubovou stěrkou tak, že se první na lepenou plochu nanese hladkou částí stěrky zhruba požadovaná tloušťka hmoty a zubovou stranou stěrky se stáhne. Obklady se nemáčejí, mohou se pouze krátce opláchnout, aby se z jejich povrchu odstranil prach.

Obklady se lepí běžným způsobem, do vrstvy tmelu se lehce přitlačí. Po obvodu balkonu doporučujeme nalepit min. 10 cm vysoký sokl z dlaždic. Doba tuhnutí naneseného lepidla je za normálních povětrnostních podmínkách cca 20- 30 minut. Čerstvě obloženou plochu je třeba asi 3 hodiny chránit před vlhkem a deštěm a nesmí být 12 hodin vystaven slunečnímu záření  chránit vlhkou textilií.

Po dostatečném vytvrzení lepící vrstvy (u obkladů i dlažeb po 3 hod) může být provedeno vyspárování cementových spárovacím tmelem ROKOKERAM C (pro spáry šířky 1 až 10 mm).

Při použití výrobku ROKOKERAM C v hyroizolačních systémech je nutno přimíchat do směsi ROKOLATEX, v poměru 5:1 hm. (na 5kg ROKOKERAMu C  1kg ROKOLATEXU). Vyspárované plochy jsou způsobilé k provozu již po 3 hodinách.


Podrobné pokyny k používání všech jmenovaných výrobků naleznete v Údajových listech výrobků.

Popsané pracovní postupy jsou obecného charakteru. Doporučujeme vám kontaktovat naši firmu, kde vám odborně navrhneme postup opravy ?přímo na míru?, dle konkrétního stavu objektu.

Copyright © 2024 ROKO.   Všechna práva vyhrazena.   webDesign Studio 9